Suscripción Boletines

Sobre la Cambra

Naturalesa

 • Corporació de dret públic (Art. 2.1 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació).
 • Llei 3/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.​
 • Òrgan col·laborador de les Administracions Públiques.
 • Les Cambres gestionen recursos públics i privats amb criteris empresarials.
 • La seua estructura i funcionament són democràtics.
 • Memòria d’Activitats 2022

Fins

 • Representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els servicis i la navegació.
 • Exercici de les competències de caràcter públic previstes en la Llei, o que puguen encomanar i delegar les Administracions Públiques.
 • Prestació de servicis a les empreses.

Composició

 • Les persones naturals o jurídiques que exercixen activitats comercials, industrials, de prestació de servicis o navilieres en la província de València.
 • La seua participació en el Ple corporatiu es realitza d’acord amb l’estructura econòmica de la província, en atenció a la importància econòmica relativa dels diversos sectors representats.

Òrgans de Govern

Ple

Òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Està compost per empreses de la demarcació i persones de reconegut prestigi en el món empresarial, triats, democràticament, cada quatre anys. El Ple aprova el pressupost, determina la política de la Cambra i designa, en el seu si, al Comité Executiu i al President.

Es reunix en sessions plenàries amb competències per a totes aquelles matèries reservades a la decisió del Ple.

El nombre de membres del Ple de la Cambra és de seixanta:

 • Quaranta Vocals triats per mitjà de sufragi lliure, igual, directe i secret d’entre tots els electors de la Cambra, classificats en grups i categories en atenció a la importància relativa dels diversos sectors econòmics.
 • Dotze vocals designats entre les empreses de major aportació econòmica voluntària.
 • Huit Vocals triats entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins de la circumscripció de la Cambra, propostes per les organitzacions empresarials, al mateix temps intersectorials i territorials, més representatives.
 • El Ple podrà anomenar fins a un màxim de deu Vocals assessors entre persones de reconegut prestigi o representants d’universitats o entitats econòmiques o socials, que prendran part del Ple, amb veu i sense vot.

Composició Ple Corporatiu

Comité Executiu

Òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra. El president ostenta la representació de la institució, presidix tots els seus òrgans col·legiats i és el responsable de l’execució dels seus acords. Està compost per:

 • President
 • Dos Vicepresidents
 • Tresorer
 • Cinc Vocals


Composició Comité Executiu

Comissions i Grups de Treball

Comissions de treball: Comissió de Comerç Interior, Comissió de Turisme, Comissió d’Internacionalització i Comissió de Transformació Digital.

Grups de treball: ocasionals i limitats en el temps. El seu treball se centra a analitzar qüestions concretes.

 

Institucions tutelades

CORT D'ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE VALÈNCIA

La cort d’Arbitratge és una institució constituïda en el si de la Cambra en 1989 que administra els arbitratges i mediacions quan s’haja pactat, en les relacions comercials per a dirimir les controvèrsies, per mitjà de la intervenció d’àrbitres especialistes i mediadors.

IVEFA

Amb l’auspici i sota el patrocini de la Cambra de Comerç de València, es va crear en 1997, l’Institut Valencià per a l’Estudi de l’Empresa Familiar, associació sense ànim de lucre, l’objectiu principal del qual és realitzar tasques de formació, sensibilització i informació a l’empresari referides als diversos aspectes relacionats amb la successió i transmissió de les empreses. En col·laboració amb l’Administració autonòmica, ha promogut diversos programes d’investigació en l’àmbit de l’empresa familiar valenciana, així com una càtedra d’empresa familiar. El President de la Cambra de Comerç de València ostenta la presidència d’honor de l’IVEFA.

Institucions participades

Des de la Cambra d’Espanya s’han creat diverses Institucions, en les quals la Cambra de Comerç de València ha participat com a membre en ple dret:

CAMERDATA

Camerdata és el sistema d’informació empresarial de les Cambres de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació Espanyoles. És, en definitiva, la seua punta de llança tecnològica. Va ser creada en 1985 per a aglutinar la informació de les distintes cambres de l’àmbit nacional, materialitzant-la en diferents bases de dades d’informació empresarial.

CAMERFIRMA

El servici de Certificació digital de les Cambres de Comerç, denominat Camerfirma, té com a objectiu definir i oferir a les empreses un certificat digital d’alta qualitat, per a superar la inseguretat en el comerç electrònic, dissenyat específicament per a les necessitats de les empreses i compta amb reconeixement internacional, basat en la garantia que suposa la seua emissió per una Cambra de Comerç.

INCYDE

La fundació Institut Cameral de Creació i Desenrotllament de l’Empresa (INCYDE) sorgix d’una iniciativa de les Cambres de Comerç per a fomentar la vocació empresarial. INCYDE té com a objectiu recolzar la creació i consolidació d’empreses a través d’una metodologia i un equip propi, perquè cap projecte empresarial viable es puga perdre per falta d’assessorament personalitzat.